În perioada 2016-2018 ADR Centru derulează un proiect finanțat cu fonduri europene în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013

  • Competitivitatea Regiunii Centru a crescut semnificativ ca urmare a implementării proiectelor finanțate prin POS CCE

Acest proiect derulat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru se numește ”Sprijin logistic și salarial acordat în perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 pentru ADR CENTRU în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013”, iar finanțarea este alocată în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, respectiv Obiectivul specific 2.1, privind ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” și anume Acțiunea 2.1.1: ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”.

Proiectul are Codul 2.1.032, Contractul de Finanțare fiind încheiat în data de 24.07.2017, pentru o perioadă de trei ani. Valoarea totală a proiectului este de 15.779.324,16 lei, din care valoarea eligibilă este de 4.142.511,98 lei (84,695% reprezintă alocarea din FEDR -3.508.500,52 lei, iar 15,305% provin din resurse ale Bugetului de Stat -634.011,46 lei), la care se adaugă cheltuieli neeligibile în valoare de 11.636.812,18 lei.

Începând cu anul 2013, ADR Centru a dobândit calitatea de Organism Intermediar la nivelul Regiunii Centru – formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – pentru implementarea a cinci operațiuni din cadrul Axelor Prioritare 1 și 3 ale POS CCE 2007-2013. Ca urmare a derulării activităților de preluare a 324 proiecte de la AM POSCCE și în urma contractării a încă 479 proiecte, ADR Centru a gestionat 803 contracte de finanțare prin POSCCE 2007-2013. În urma activității desfășurate de ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POSCCE în anul 2016 s-a reușit finalizarea implementării și monitorizarea în continuare a durabilității proiectelor contractate de beneficiari din Regiunea Centru în cadrul celor 5 operațiuni gestionate din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, prin care s-au atras în Regiune circa 160 milioane euro fonduri nerambursabile importante pentru sectorul IMM, dar și ONG, la o valoare totală a proiectelor contractate de peste 320 milioane euro, ceea ce reprezintă în final un grad de absorbție de peste 93%. Prin aceste proiecte a crescut competitivitatea Regiunii Centru, fiind create peste 3800 noi locuri de muncă, în condițiile în care cele 664 de firme și ONG-uri care au derulat proiecte prin POSCCE 2007-2013 au menținut în activitate peste 12.000 locuri de muncă anterioare contractării cererilor de finanțare. În același timp, la nivel regional au fost derulate investiții semnificative, fiind construiți sau modernizați peste 31.700 mp de hale industriale. De asemenea, au fost achiziționate circa 3.300 echipamente industriale și peste 1.000 de echipamente IT.

Prin proiectul ”Sprijin logistic și salarial acordat în perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 pentru ADR CENTRU în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013”, ADR Centru anticipează să obțină rezultate importante pentru definirea viitorului social-economic al regiunii. Este vorba despre monitorizarea din punct de vedere a durabilităţii investițiilor pentru 489 proiecte POS CCE 2007-2013, verificarea cererilor de rambursare pentru 52 proiecte POS CCE 2007-2013. ADR Centru va beneficia de sprijin logistic și salarial pentru procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013 pe o perioadă de 36 luni, fiind astfel creată și funcționalizată o structură de gestionare a FESI, inclusiv cu echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013,  prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice către Organismul Intermediar pentru POS CCE înfiinţat în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, cazare şi diurnă pentru efectuarea vizitelor de monitorizare a durabilităţii investiţiilor, achiziţie materiale consumabile și de birou, cheltuieli de funcţionare – administrative, cheltuieli cu serviciile, etc.) pentru personalul implicat în proiect.

Proiectul își propune să contribuie la îndeplinirea următorului obiectiv specific al axei prioritare 2 a POAT 2014-2020, și anume: O.S. 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

Având în vedere sprijinul oferit prin proiect, acesta va asigura închiderea perioadei 2007-2013, pentru a permite o tranziție facilă între perioade. În sprijinul dedicat închiderii perioadei 2007-2013 se include orice tip de sprijin necesar ADR Centru pentru realizarea activităților specifice Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE.

În final, ADR Centru va contribui la elaborarea Raportului Final de Implementare a POS CCE 2007-2013 (RFI 2007 – 2013ca urmare a implementării măsurilor incluse în planurile de acţiune elaborate de AM POS CCE şi pe baza recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit extern POS CCE.

ADR Centru va asigura de asemenea măsurile de informare și publicitate asupra acestui proiect, realizând în mod corespunzător toate activitățile delegate prin Acordul-cadru privind implementarea POS CCE 2007-2013.