Proiectele finanțate anterior prin POSCCE cresc competitivitatea Regiunii Centru și îmbunătățesc mediul de afaceri local

  • În cursul anului 2019 ADR Centru va monitoriza, printr-un nou proiect finanțat cu fonduri europene, activitatea din procesul de închidere a POS-CCE 2007-2013

În perioada 2013-2016, ADR Centru a avut calitatea de Organism Intermediar la nivelul Regiunii Centru – formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – pentru implementarea a cinci operațiuni din cadrul Axelor Prioritare 1 și 3 ale POS CCE 2007-2013. Pentru buna derulare a acestor activități la nivel regional, ADR Centru a colaborat direct cu Autoritatea de Management a Programului, pe baza mai multor proiecte de asistență tehnică. Până la sfârșitul anului 2019, ADR Centru gestionează un nou proiect, pentru îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice către Organismul Intermediar pentru POS CCE, mai concret, pentru monitorizarea a mai mult de 150 proiecte, care sunt în această fază. Finanțarea este acordată în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Ultimul proiect depus, cu titlul Sprijin logistic și salarial pentru ADR CENTRU în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013 (II), numărul 2.1.096/17.04.2019, cod MySMIS: 127818, are ca beneficiar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, finanțarea fiind asigurată prin Axa prioritară: 2 ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI” / Obiectivul specific: 2.1 – ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” / Acțiunea: 2.1.1 – ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”. Cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, acest proiect este implementat pe parcursul perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019.

Obiectivul general al cererii de finanțare este de a sprijini procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013,  prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice către Organismul Intermediar pentru POS CCE înfiinţat în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, cazare şi diurnă pentru efectuarea vizitelor de monitorizare a durabilităţii investiţiilor, achiziţie materiale consumabile și de birou, cheltuieli de funcţionare – administrative, cheltuieli cu serviciile, etc.) pentru personalul implicat în proiect.

Având în vedere sprijinul oferit prin proiect, acesta va asigura închiderea perioadei 2007-2013, pentru a permite o tranziție facilă între perioade. În sprijinul dedicat închiderii perioadei 2007-2013 se include orice tip de sprijin necesar ADR Centru pentru realizarea activităților specifice Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE. Prezentul proiect asigură monitorizarea pe parcursul anului 2019 a durabilității proiectelor finanțate prin POS CCE 2007-2013, fiind o continuare a activităților finanțate în perioada 2016-2018 prin contractul de finanțare nr. 2.1.032/24.07.2017, finanțat în cadrul aceleiași acțiuni 2.1.1 a POAT 2014-2020.

Cu o valoare a cheltuielilor eligibile încasate de 3.496.737,54 lei, din care 84,695% din FEDR (2.961.561,84 lei), respectiv 15,305% de la Bugetul de stat (535.175,70 lei) și o sumă estimată de 12.063.855,13 lei a cheltuielilor neeligibile, echipa proiectului a monitorizat un număr de 442 proiecte POS CCE din punct de vedere a durabilităţii investițiilor.

Timp de 12 luni va fi asigurat sprijinul logistic și salarial necesar pentru procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013 prin structura de gestionare a FESI a cărei logistică și funcționare a fost sprijinită anual. La finalul anului 2019, se vor înregistra 18 vizite de monitorizare a durabilității investițiilor efectuate, precum și 154 rapoarte ale beneficiarilor de durabilitate a investiției verificate pentru un număr de 154 proiecte. De asemenea, va fi asigurată arhivarea documentelor legate de îndeplinirea atribuţiilor delegate, precum și informarea și publicitatea proiectului.

Ca urmare a implementării contractelor finanțate prin POSCCE 2007-2013, la nivelul Regiunii Centru s-au sprijinit 664 IMM-uri si ONG-uri, au fost create peste 3.800 locuri de muncă noi, s-au achiziționat circa 3.300 echipamente industriale și peste 1.000 echipamente IT, fiind construite sau modernizate peste 31.700 mp hale industriale. Multe dintre aceste proiecte au ajuns la maturitate și cresc competitivitatea Regiunii, inclusiv prin faptul că o parte a investitorilor au decis să-și diversifice activitatea utilizând noi surse de finanțare nerambursabilă, în perioada 2014-2020.

Arhiva